Statut

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1. Kim jesteśmy?

Art. 1.
1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz Statut.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Stowarzyszenia są Raciechowice, gmina Raciechowice.
5. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i innych emblematów z logo Stowarzyszenia.

Rozdział 2. Misja Stowarzyszenia, jego cele oraz sposoby ich realizacji

Art. 2.
1. Misją Stowarzyszenia jest edukacja kulturalna i popularyzowanie historii w celu zwiększenia świadomość narodowej i europejskiej oraz krzewienie postaw patriotycznych, w szczególności poprzez odtwarzanie dawnej polskiej kultury i obyczajów.
2. Celami Stowarzyszenia są:
2.1. Upowszechnianie kultury w atrakcyjnej dla odbiorców formie
2.2. Edukacja kulturalna i historyczna przy pomocy innowacyjnych metod i wspieranie kreatywności
2.3. Wzmacnianie tożsamości narodowej i europejskiej
2.4. Propagowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz historii
2.5. Działanie na rzecz integracji środowisk zajmujących się upowszechnianiem historii i kultury, w szczególności grup rekonstrukcyjnych
2.6 Integracja młodych ludzi wokół pozytywnych wartości kulturowych
2.7. Wpływanie na wzrost zainteresowania historią i kulturą wśród młodych ludzi
2.8. Rozwój członków Stowarzyszenia i poszerzanie ich wiedzy na temat kultury i historii
2.9. Popularyzowanie kultury fizycznej i sportu.
3. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
3.1. Organizacja akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych podnoszących świadomość historyczną i kulturalną, w szczególności rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych
3.2. Organizacja warsztatów i innego rodzaju spotkań dla młodzieży w celu propagowania polskiej i europejskiej kultury i historii
3.3. Aktywny udział w zlotach, spotkaniach, konferencjach poświęconych kulturze i historii oraz rekonstrukcjach i inscenizacjach wydarzeń historycznych
3.4. Rekonstruowanie dawnej kultury, w szczególności obyczajów i kultury materialnej.
Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami z Polski i z zagranicy realizującymi podobne cele
3.5. Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych, w tym zakup strojów i innych przedmiotów służących rekonstrukcji kultury i historii
3.6. Wydawanie, promocja i wspieranie publikacji zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym książek, komiksów i gier
3.7. Wykorzystanie do realizacji celów Stowarzyszenia nowoczesnych technologii takich jak Internet i multimedia, jako narzędzi innowacyjnych i atrakcyjnych dla młodzieży
3.8. Organizacja imprez sportowych i popularyzujących kulturę fizyczną.

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 3.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Wspierających
3. Członków Honorowych
Art. 4. Członkowie Zwyczajni
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, obywatel Polski, która złoży deklarację członkowską oraz zostanie zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały
2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
2.1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2.2. Uczestnictwa we wszelkiego rodzaju działalności Stowarzyszenia
2.3. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia
2.4. Zaskarżenia do Komisji Rewizyjnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia
2.5. Korzystania za wiedzą Zarządu Stowarzyszenia z majątku Stowarzyszenia
3. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
3.1. Realizowania celów Stowarzyszenia
3.2. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia
3.3. Uiszczania składek członkowskich
Art. 5. Członkowie Wspierający
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, albo inna jednostka, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia
2. Członek Wspierający ma prawa określone w Art 4. ust. 2 pkt. 2) 3) oraz do uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
3. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia
4. Decyzję o przyjęciu na Członka Wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
Art. 6. Członkowie Honorowi
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju i działa dla dobra Stowarzyszenia
2. Członek Honorowy ma prawo określone w Art 4 ust 2. pkt 2) 3) oraz do uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu
3. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia
4. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie
Art. 7. Utrata członkostwa
1. Decyzję o skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
1.1. Łamania przez Członka postanowień statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia
1.2. Działania lub zaniechania działań na szkodę Stowarzyszenia
1.3. Nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
1.4. Nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w tym z opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
1.5. Utraty praw obywatelskich
2. Utrata Członkostwa następuje także w przypadku:
2.1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
2.2. Likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem Stowarzyszenia
2.3. Śmierci Członka Stowarzyszenia
3. Utrata członkostwa Honorowego następuje w przypadku popełnienia czynu niegodnego takiego wyróżnienia. Decyzję o utracie członkostwa Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji.
5. Osobom, którym odmówiono członkostwa przysługuje odwołanie w trybie określonym w ust. 4.

Rozdział 4. Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Art. 8.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
1.2. Zarząd Stowarzyszenia
1.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Art. 9.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru
Art. 10. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku, w ustalonym przez Zarząd terminie
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
3.1. Z własnej inicjatywy
3.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
Art. 11.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.1. Wybieranie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
1.2. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej
1.3. Uchwalanie programu i budżetu na okres następny
1.4. Uchwalanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu
1.5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
1.6. Nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia
1.7. Na wniosek Zarządu dokonywanie zmian w statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia
1.8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
1.9. Na wniosek Zarządu decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
Art. 12.

Art. 13. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa i sekretarza, powoływanych w trybie uchwały przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata
3. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
4. Postanowienia zarządu zapisywane są w formie uchwał.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi
6. Członkowie zarządu upoważnieni są do zawierania umów dwuosobowo łącznie.
7. W przypadku składania oświadczeń woli, nie związanych z zawieraniem umów członkowie zarządu występują dwuosobowo łącznie.
Art. 14.
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, występując dwuosobowo łącznie.
1.2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
1.3. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego
1.4. Zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia
1.5. Sporządzanie bilansu
1.6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
1.7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
1.8. Powoływanie komisji, biur, i innych jednostek organizacyjnych do rozwiązania poszczególnych spraw i zagadnień
Składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
1.9. Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
1.10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
1.11. Ustalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia
1.12. Przygotowanie planu działania Stowarzyszenia
1.13. Podejmowanie decyzji o przyjęciu na Członka Zwykłego i Członka Wspierającego oraz o skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających
Art. 15. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 powoływanych przez Walne Zgromadzenie członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia
Art. 16.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
1.2. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej.
1.3. Składanie sprawozdań na walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
1.4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
1.5. Wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd Walnego Zebrania Członków
1.6. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności; określanie terminów i sposobów ich usunięcia
1.7. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu, jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia
1.8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Art. 17.
1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać komisje, biura i inne jednostki organizacyjne, których działalność koordynuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 18.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1.1. Nieruchomości
1.2. Ruchomości
1.3. Składki członkowskie
1.4. Zapisy, spadki i darowizny
1.5. Dotacje i inne formy pomocy
Art. 19.
1. Pieczę nad majątkiem Stowarzyszenia sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
Art. 20.
1. Składki członkowskie ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 21.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 22.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 23.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.