Projekt edukacyjny

WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNE PASJE

Drugi dzień warsztatów w Żółkiewce, wrzesień 2021

O PROJEKCIE

Myślą przewodnią projektu jest idea, że aktywizacja lokalnej społeczności powinna polegać na integracji wokół wspólnej pasji. Z wieloletniego doświadczenia naszego Stowarzyszenia wynika, że pasją o szczególnym potencjale aktywizującym jest lokalne dziedzictwo kulturowe. Stowarzyszenie specjalizuje się w popularyzacji wiedzy dot. okresu I Rzeczpospolitej. Uważamy, że dzieje I RP niosą ze sobą przesłanie o wartości budowania kompromisów w życiu społecznym oraz o możliwości współpracy pomimo różnic. Chcemy wykorzystać tę narrację w procesie budowania kapitału społecznego, tj. grup pasjonatów I RP złożonych z Polaków oraz przedstawicieli mniejszości narodowych.

W ramach projektu zamierzamy jako organizacja ekspercka pracować na rzecz wspomnianego kapitału w 11 różnorodnych grupach lokalnych.

Najważniejszym elementem projektu jest sformowanie ww. grup, współpraca z nimi i ich wzmacnianie. Grupa powinna składać się z osób w różnym wieku (wielopokoleniowa), których łączyć będzie zainteresowanie i chęć rozwoju oraz pracy na rzecz lokalnej wspólnoty. Zapraszamy zarówno amatorów jak i profesjonalistów (np. pracowników instytucji kultury, nauczycieli, edukatorów). Grupa powinna liczyć ok. 15-20 osób i cechować się trwałością. 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego oraz zbudowanie ponadregionalnej sieci współpracy w oparciu o dobro wspólne – dziedzictwo I Rzeczpospolitej.

Cele cząstkowe:

  • zainicjowanie powstania lokalnych sieci współpracy z 11 partnerami organizacyjnymi jako liderami lokalnych grup pasjonatów;
  • wzmocnienie lokalnych partnerów i działających z nimi grup poprzez udostępnienie know-how wypracowanego przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie do animacyjnej pracy z dziedzictwem;
  • wypracowanie przez grupy lokalnych pasjonatów własnych rozwiązań, prezentujących w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo wpisujące się w szerszy kontekst I Rzeczpospolitej;
  • sieciowanie osób oraz organizacji, które wezmą udział w projekcie.

TEMATYKA

Projekt realizowany będzie przez trzy lata. Co roku tematem przewodnim będzie inne wydarzenie z historii I RP, którego okrągłą rocznicę będziemy obchodzić. Do każdego z tematów wykorzystane zostaną inne, aktywizujące i pozwalające na pracę grupową metody oraz narzędzia animacji – gry planszowe, gry wieloosobowe, larpy.

2021: 400. rocznica WSPÓLNEGO ZWYCIĘSTWA pod Chocimiem w 1621 r.,

2022: 450. rocznica śmierci Zygmunta Augusta i wygaśnięcia WSPÓLNEJ DYNASTII Jagiellonów w 1572 r.,

2023: 450. rocznica pierwszej WSPÓLNEJ WOLNEJ ELEKCJI w 1573 r.

KONTAKT

Pospolite Ruszenie

Oświecenia 33/66

31-636 Kraków

KRS: 0000327745

NIP: 6812002914

REGON: 120914626

kontakt@pospoliteruszenie.net

660 730 930  

Skip to content